Pesquisar este blog

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010

MANTRAS

Akshobhya
Om Akshobhya Hum
Om Akshobhya Hum

Amitabha
Om Amideva Hrih
Om Amidewa Hrih

Amitayus
Om Amarani Jivantaye Svaha
Om Amarani Dziwentaye Soha

Amoghasiddhi
Om Amoghasiddhi Ah
Om Amoghasiddhi Ah

Avalokiteshvara (mantra curto)
Om Mani Padme Hum [Hrih]
Om Mani Peme Hum [Hrih]

Avalokiteshvara (mantra longo)
Namo Ratna Trayaya Namah Arya Gyana Sagara Vairochana Byuha Rajaya Tathagataya Arhate Samyaksam Buddhaya Namah Sarva Tathagatebhyah Arhatebhyah Samyaksam Buddhebhyah Namah Arya Avalokiteshvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tadyatha Om Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru Itti Vatte Chale Chale Prachalae Prachalae Kusume Kusumavare Ilae Mae Lae Chetae Jvalam Apanaya Svaha
Namo Ratna Trayaya Namo Arya Gyana Sagara Berotsana Buha Radzaya Tathagataya Arhate Samyaksam Buddhaya Namo Sarwa Tathagatabhye Arhatebye Samyaksam Buddhebye Namo Arya Awalokite Shoraya Bodhisattoya Mahasattoya Mahakarunikaya Tayatha Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Itte Wate Tsale Tsale Partsale Partsale Kusume Kusume Ware Ihlimili Tsitti Dzola Apanaye Soha

Bhaishajyaguru
Tadyatha Om Bekaja Bekaja Maha Bekaja Bekaja Raja Samudgate Ya Svaha
Om Bhekazye Bhekazye Maha Bhekazye Bhekazye Radzaya Samungate Soha

Divindades Iradas
On Hulu Hulu Hum Bhyo Hum
Om Hulu Hulu Hum Bhyo Hum

Divindades Pacíficas
Om Bodhichitta Maha Sukha Jnana Dharatu Ah
Om Bodhi Tsitta Maha Sukha Dzhana Dharatu Ah

Interdependência
Om Ye Dharma Hetu Tesham Tathagato Hyavadat Tesham Cha Yo Nirodha Evam Vadi Maha Shramanah Svaha
Om Ye Dharma Hetu Tesham Ka Yo Nirodha Ewam Wadi Maha Shramanah Soha

Jambhala
Om Padma Krodha Arya Jambhala Hridaya Hum Phat Svaha
Om Pema Krodha Arya Dzambhala Hridaya Hum P'he Soha

Kalachakra
Om Ah Hum Hoh Hamkshakmalavaraya Hum Phat
Om Ah Hum Hoh Hamkshahmalawaraya Hum P'he

Maitreya
Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Svaha
Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha

Manjushri
Om Ah Ra Pa Cha Na [Dhi] / Om Vageshari Mum
Om Ah Ra Pa Tsa Na [Dhi] / Om Wageshari Mum

Padmasambhava
Om Ah Hum Vaja Guru Padma Siddhi Hum
Om Ah Hum Bendza Guru Pema Siddhi Hum

Prajnaparamita
Tadyatha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha
Tayatha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha

Ratnasambhava
Om Ratnasambhava Tram
Om Ratnasambhawa Tram

Shakyamuni
Om Muni Muni Maha Munaye Svaha [Mum]
Om Muni Muni Maha Munaye Soha [Mum]

Tara Branca
Om Tare Tuttare Ture Mama Ayur Punye Gyana Pushim Kuruye Svaha [Tam]
Om Tare Tuttare Ture Mama Ayur Punye Gyana Pushim Kuruye Soha [Tam]

Tara Verde
Om Tare Tuttare Ture Svaha [Tam]
Om Tare Tuttare Ture Soha [Tam]

Tara Vermelha
Om Tare Tam Svaha [Tam]
Om Tare Tam Soha [Tam]

Vacuidade
Om Svabhava Shuddho Sarva Dharma Svabhava Shuddho Ham
Om Sobhawa Shuddho Sarwa Dharma Sobhawa Shuddho Ham

Vairochana
Om Vairochana Om
Om Vairotsana Om

Vajrakilaya
Om Vajra Kili Kilaya Sarva Vighanan Vam Hum Phat (Ja Hum Ah)
Om Bendza Kili Kilaya Sarwa Biganen Bam Hum Ph'e (Dza Hum Ah)

Vajra Krodhikali
Om Vajra Krodhikali Vam Harinisa Hum Phat
Om Bendza Krodhikali Bam Harinisa Hum P'he

Vajrapani
Om Vajrapani Hum
Om Bendzapani Hum

Vajrasattva(mantra curto)
Om Vajra Sattva Hum
Om Bendza Satto Hum

Vajrasattva(mantra longo)
Om Vajra Sattva Samayam Anupalaya Vajra Sattva Tvenopatishtha Dridho Me Bhava Sutoshnyo Me Bhava Suposhnyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarva Siddhim Me Prayachcha Sarva Karmasu Cha Me Chittam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ha Ha Hoh Bhagavan Sarva Tathagata Vajra Ma Me Muncha Varibhava Maha Samaya Sattva Ah [Hum Phat]
Om Bendza Satto Samaya Manupalaya Bendza Satto Tenopa Titha Dridho Me Bhawa Sutokayo Me Bhawa Supokayo Me Bhawa Anurakto Me Bhawa Sarwa Siddhi Me Prayatsa Sarwa Karmasu Tsa Me Tsittam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ha Ha Hoh Bhagawan Sarwa Tathagata Bendza Ma Me Muntsa Bendza Bhawa Maha Samaya Satto Ah [Hum Ph'e]

Nenhum comentário: